Skip Navigation Links
Nhập thông tin cần tìm
Nộp hồ sơ điện tử
Một cửa điện tử - CCHC
Tra cứu - TTHC
Tra cứu tên doanh nghiệp
Tra cứu - TTHC - Mức độ 3
Tin tức -> Tin trong tỉnh

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011.
Ngày đăng: 14/11/2011
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 hướng dẫn thực hiện chỉ thị 1792/CT-TTg

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 hướng dẫn thực hiện chỉ thị 1792/CT-TTg. Nội dung chính như sau:

MPI Portal) - Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ (dưới đây gọi tắt là các Bộ, ngành và địa phương) triển khai thực hiện.
Về một số nguyên tắc quản lý và phân cấp quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tuân thủ đúng quy định hiện hành về quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư, gồm các dự án mới và dự án điều chỉnh quyết định đầu tư từ ngày 25 tháng 10 năm 2011 (dưới đây gọi tắt là quyết định đầu tư) trong khi chưa sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư.
Việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ (bao gồm: các dự án mới, các dự án điều chỉnh quyết định đầu tư từ ngày 25/10/2011 và các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 25/10/2011 nhưng chưa được bố trí vốn) được các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành. Riêng về nguồn vốn và phần vốn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương và trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án, sau khi các bộ, ngành, địa phương thẩm định dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định bảo đảm thực hiện theo đúng các nguyên tắc, chính sách hỗ trợ đầu tư và trong khả năng cân đối vốn Ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ: Đối với các dự án được phê duyệt quyết định đầu tư từ ngày 25/10/2011 trở đi, trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt quyết định đầu tư, các bộ, ngành và địa phương phải gửi quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đầu tư của các bộ, ngành, địa phương và trong quá trình kiểm tra việc thực hiện dự án của các bộ, ngành và địa phương, nếu phát hiện quyết định đầu tư dự án hoặc việc triển khai thực hiện dự án đầu tư không đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và các quy định hiện hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến chính thức để các bộ, ngành, địa phương xem xét, điều chỉnh, sửa đổi. Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến, các bộ, ngành, địa phương không điều chỉnh, sửa đổi thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý. Đối với các dự án mới đã phê duyệt hoặc dự án có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư trước ngày 25/10/2011, nhưng chưa khởi công hoặc chưa thực hiện phần điều chỉnh tổng mức đầu tư, trước ngày 15/11/2011 phải gửi các quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cho ý kiến về khả năng cân đối vốn Ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ.
Theo đó, những dự án được quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, không bảo đảm cân đối vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ dẫn đến bố trí vốn dàn trải, thi công kéo dài, gây lãng phí, tổn thất thì người ký quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm về những lãng phí, tổn thất do việc phê duyệt quyết định đầu tư gây ra và phải xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật. Đối với các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định về nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án đủ điều kiện bố trí vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ đảm bảo cân đối vốn để hoàn thành dự án theo quy định.
Từ năm 2012, không bố trí vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư mới hoặc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư được quy định tại khoản c, điểm 2, mục I, nếu trong hồ sơ phê duyệt dự án không có ý kiến thẩm định chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các dự án đầu tư quy định tại điểm 3, mục I của Công văn số 7356/BKHĐT-TH nếu không gửi các quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tất cả các dự án sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Trường hợp thật sự cần thiết phải bổ sung thêm vốn ngoài kế hoạch được giao hoặc cần điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu, phải báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn quyết định. Các bộ, ngành và địa phương tự cân đối các nguồn vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền.
Việc cấp phát và ứng chi vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ từ Kho bạc Nhà nước cho các dự án đầu tư (trong kế hoạch) phải căn cứ vào khối lượng thực hiện. Đối với dự án chưa có khối lượng thực hiện, việc tạm ứng vốn tối đa là 30% kế hoạch vốn được giao hàng năm của dự án. Việc cấp phát và ứng chi tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành.
Về tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ vàcác quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư NSNN cho cáclĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; giao thông; giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh; trong đó ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước.
Căn cứ các nguyên tắc nêu tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và văn bản hướng dẫn này, các bộ, ngành và địa phương tiến hành rà soát, lập danh mục các dự án chuyển tiếp đang được đầu tư từ NSNN, nằm trong kế hoạch đầu tư đã được duyệt, Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư hoặc trong các chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Để đảm bảo quy trình tổng hợp, bố trí vốn và giao kế hoạch theo đúng tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kèm theo văn bản này dự kiến mức vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) kế hoạch năm 2012 của các bộ, ngành và địa phương (Xin xem file đính kèm).
Liên quan đến việc rà soát danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ 4 năm 2012-2015 và kế hoạch năm 2012, công văn cũng chỉ rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 của từng dự án cụ thể.
Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg và hướng dẫn tại công văn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:
Trước ngày 15/11/2011 các bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn tại văn bản này và các tài liệu liên quan sau:
a) Dự kiến danh mục dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương năm 2012 theo quy định tại điểm 1, 2, mục II của Công văn số 7356/BKHĐT-TH:
- Các bộ, ngành cơ quan Trung ương báo cáo theo các biểu mẫu số 1, 2, 3 kèm theo văn bản này.
- Các địa phương báo cáo theo biểu mẫu 3, 4 kèm theo văn bản này.
Đối với các dự án hoàn thành trước ngày 31/10/2011 gửi kèm theo biên bản nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án (đối với các dự án hoàn thành từ năm 2010 trở về trước).
Đối với các dự án khởi công mới nêu rõ sự cần thiết phải khởi công mới trong năm 2012, kèm theo quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được duyệt trước ngày 25/10/2011; dự kiến tổng mức vốn, trong đó nêu rõ mức vốn Ngân sách Trung ương sẽ bố trí cho dự án trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt.
b) Danh mục các dự án chuyển tiếp có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác hoặc tạm dừng thực hiện năm 2012 quy định tại khoản d, điểm 2, mục II của Công văn số 7356/BKHĐT-TH:
- Các bộ, ngành cơ quan Trung ương báo cáo theo biểu mẫu số 5 kèm theo văn bản này.
- Các địa phương báo cáo theo biểu mẫu số 6 kèm theo văn bản này.
3. Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết kế hoạch năm 2012, căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giao dự toán NSNN năm 2012, gửi báo cáo về tổng hợp phương án phân bổ các nguồn vốn và báo cáo theo biểu mẫu số 7 kèm theo văn bản này về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2011.
4. Đối với việc rà soát các danh mục dự án và dự kiến nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ, trước ngày 30/11/2011 các bộ, địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về kết quả rà soát và dự kiến nhu cầu vốn kế hoạch năm 2012-2015 và kế hoạch 2012 và các tài liệu liên quan gồm:
a) Dự kiến danh mục dự án và nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 theo quy định tại điểm 1, 2, mục III của Công văn số 7356/BKHĐT-TH (theo biểu mẫu số 8 kèm theo văn bản này); danh mục các dự án chuyển đổi hình thức đầu tư, giãn, hoãn tiến độ thực hiện theo quy định tại điểm 3, mục III của Công văn số 7356/BKHĐT-TH (theo biểu mẫu số 9 kèm theo văn bản này).
b) Đối với các dự án hoàn thành đã đi vào sử dụng gửi kèm theo biên bản nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án (đối với các dự án hoàn thành từ năm 2010 trở về trước).
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại văn bản hướng dẫn này và gửi báo cáo theo quy định tại điểm 2, 3, 4, mục IV văn bản này về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng đường văn bản (2 bản) và qua thư điện tử địa chỉ thktqd@mpi.gov.vn.
Do việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian rất gấp, nhiều nội dung yêu cầu đổi mới, trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quán triệt và thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xử lý kịp thời các vướng mắc; xây dựng và giao kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ bảo đảm tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của Nhà nước theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:
 
Hương Lan

 Nguồn Website Bộ Kế hoạch  và Đầu tư

Trích nguồn: Nguồn: Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác
. Đầu tư gần 27.840 tỷ đồng xây cao tốc Nha Trang – Phan Thiết (30/03/2016)
. Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (15/03/2016)
. Tọa đàm "Cơ hội hợp tác kinh tế giữa Khánh Hòa và Châu Âu" (15/03/2016)
. Khánh thành Cảng Quốc tế Cam Ranh (09/03/2016)
. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND (02/03/2016)
Thông tin cần biết
Thông báo mở khóa đào tạo đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng
Thông báo tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với những người có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2016
Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
Hội thảo liên hội,Diễn giả, chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương
Các khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp NVV có NSNN hỗ trợ 50% học phí
tai game cho android
Cải cách hành chính
Hệ thống văn bản pháp luật
Thủ tục hành chính SKHDT
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thống kê giải quyết hồ sơ một cửa
Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị giải quyết hồ sơ một cửa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Giấy phép số 155/GP-BC do Cục Báo Chí của bộ Văn hóa Thông tin cấp

Chịu trách nhiệm chính: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: KLC 01, Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3822906 - Fax: 058.3812943

Thiết kế bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển CNPM - Đại học Nha Trang - 2009

Trực tuyến
329
Lượt truy cập
355485